01

Pre katolíkov, ktorí sa riadia tradičným kalendáriom, sú prvé tri nedele pred Popolcovou stredou samostatným liturgickým obdobím označovaným ako Predpôst. Rozlúčili sme sa s radostným vianočným obdobím. Svoj zrak obraciame na tajomstvo vykúpenia. Príprava na pôst začína nedeľou Septuagézimy, teda Deviatnikom. Samostatné liturgické obdobie Predpôstu sa delí na tri časti: 1) Nedeľa Septuagézimy (septuāgēsimus = sedemdesiatka), 2) Nedeľa Sexagézimy (sexāgēsimus = šesťdesiatka), 3) Nedeľa Kvinkvagézimy (quīnquāgēsimus = päťdesiatka). Názvy nedieľ Predpôstu sú odvodené od názvu Veľkého pôstu, ktorý Cirkev nazýva Quadragesima, teda štyridsiatka.

 Predpôst je akoby oranžovým svetlom na cestnom semafore. Týmto spôsobom nám Cirkev hovorí, aby sme sa pripravili na Veľký pôst. Počas obdobia Predpôstu sa máme zbaviť všetkých pokušení a lákadiel hlučného sveta a obnoviť si svoje krstné sľuby. Napriek tomu, že počas tohto obdobia Cirkev ešte nevyžaduje prísny pôst, je i obdobie Predpôstu obdobím kajúcnosti, ktoré má lepšie pripraviť naše srdcia na tristnú zvesť Popolcovej stredy:

„Pamätaj, človeče, že si prach a na prach sa obrátiš.“

„Meménto homo, quia pulvis es,et in púlverem revertéris.“

(Gn 3, 19)

Katolíci navštevujúci tridentskú sv. omšu v tomto období, pozorujú fialové ornáty. Navyše, spevy Alleluia a Gloria Cirkev v tomto období vypúšťa zo sv. omše.

Tradícia Deviatnika je v skutočnosti staršia ako tradícia Popolcovej stredy. Zvyk začínať Veľký pôst Popolcovou stredou v celej latinskej Cirkvi sa datuje až do 9-teho storočia. Tradícia Deviatnika sa zasa datuje už na začiatok 6-teho storočia až k pápežovi Gregorovi Veľkému.

Žiaľ, toto liturgické obdobie bolo po Druhom vatikánskom koncile zrušené a nenachádza sa už v novom kalendáriu ani v Novus Ordo omši pápeža Pavla VI. Našťastie, vďaka tomu, že čoraz viac veriacich navštevuje tridentskú sv. omšu, liturgické  obdobie Predpôstu je postupne znova zavádzané do života Cirkvi. Vďaka tomuto pozitívnemu trendu sa môže viacero veriacich znova lepšie pripraviť na Veľký pôsta vniknúť hlbšie do jeho tajomstiev.


Zdroje:

FB Catholic Fortress
Misál latinsko-slovenský, 1952