Vracajúci sa zákazník

Ak ste už naším zakazníkom, prosím, prihláste sa:

Nový zákazník

alebo, prosím, vyplňte nasledujúce údaje:

Antispam Obnoviť obrázok

Licenčná dohoda a podmienky používania

Príloha č. 7

ku Všeobecným obchodným podmienkam spoločnosti Dínom-dánom s. r. o. pre internetové obchodné miesto www.mrkni.si

platná od 1. 2. 2019

 

1        Spoločnosť Dínom-dánom s. r. o., Hviezdoslavova 45/24, 029 01 Námestovo, IČO: 47660163, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 64970/L  (ďalej len „poskytovateľ“) uzatvára túto dohodu podľa VOP s koncovým používateľom elektronického obsahu (ďalej len „používateľ“) a upravujú sa ňou podmienky používania elektronických kníh, zvukových stôp alebo audiokníh distribuovaných v elektronickej podobe prostredníctvom internetového obchodného miesta (ďalej len „služba“).

2        Služba umožňuje používateľovi vyhľadávať, zakupovať licencie, sťahovať, a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy, publikácie, zvukové stopy, audioknihy alebo iný obsah digitálnej povahy (ďalej len „elektronický obsah“).

3        Spoločnosť Dínom-dánom zverejní na internetovom obchodnom mieste pri každej položke elektronického obsahu typ súboru (príponu súboru), ktorý určuje špecifické softvérové vybavenie potrebné pre prístup k obsahu súboru. Dínom-dánom však neposkytuje k elektronickému obsahu umiestnenom na internetovom obchodnom mieste obslužný, spúšťací či vykonávací softvér.

4        Po uhradení poskytovateľom určených poplatkov za sprístupnenie elektronického obsahu, ktorý si používateľ vybral z aktuálnej ponuky tovaru poskytovateľa, poskytovateľ sprístupní elektronický obsah používateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu cez internet. Používateľ si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu používateľom sa povinnosti poskytovateľa považujú za naplnené.

5        Poskytovateľ poskytuje používateľovi nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah neobmedzene veľa krát na svojich koncových zariadeniach, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za poskytovateľom licencovaný používateľovi, ak poskytovateľ neurčí inak.

6        Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

7        Používateľ nemôže používať službu ani elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím služby a zaplatením za licenciu na použitie elektronického obsahu nedochádza k prenosu duševného vlastníctva poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

8        Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť, pozastaviť alebo zrušiť službu alebo jej jednotlivé súčasti. Poskytovateľ nemá záväzky voči používateľovi v prípade, že sa rozhodne toto právo využiť.

9        Práva používateľa vyplývajúce z tejto dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia, v prípade, že používateľ nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí používateľ ukončiť akékoľvek používanie služby alebo elektronického obsahu a poskytovateľ môže zamedziť prístupu používateľa k službe alebo jej jednotlivým častiam, a/alebo k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie poplatkov používateľovi.

10     Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné, alebo neskôr stratia platnosť a účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

11     Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a doplniť dohodu na základe vlastného uváženia. Využívanie služby a elektronického obsahu používateľom nasledujúce po zmene je považované za súhlas používateľa so zmeneným znením licenčnej dohody a podmienok používania.

12     Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že používa službu a elektronický obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadnú škodu, ktorá v súvislosti s používaním služby alebo elektronického obsahu používateľovi vznikne. Služba, elektronický obsah, alebo ich súčasti, sú poskytované v aktuálnom stave, s prípadnými nedostatkami a bez záruky. Všetky poplatky uskutočnené v súvislosti so službou sú finálne a používateľ nemá nárok na ich vrátenie, ak poskytovateľ neurčí inak.