03 rim objavuje talmud

3.1 Pápež vyhlasuje križiacku výpravu
3.2 Obchod s vlnou rozvíja trhové hospodárstvo
3.3 Židia v Porýní majú strach z križiackych výprav
3.4 Chiliazmus ako túžba chudobných po zlepšení životnej úrovne
3.5 Marxisti a neokonzervatívci v stredovekom Porýní
3.6 Sociálny radikalizmus upriamuje pozornosť Cirkvi znova na židov
3.7 Peter Pustovník verbuje Emericha z Leiningenu
3.8 Nemecká križiacka výprava sľubuje krst alebo smrť
3.9 Židia sú prenasledovaní pre spôsob života a nie kvôli rase
3.10 „Katolícka cirkev najtrvalejším prameňom antisemitizmu“
3.11 „Antisemitizmus nie je reakciou na židovské spôsoby“
3.12 Židovská úžera ako systémový problém
3.13 Oficiálna ochrana za cenu verejnej nenávisti
3.14 Nútený krst vnáša do Cirkvi zvratky judaizmu
3.15 Ruka Pánova zráža lúpežných križiakov
3.16 Vznik najsilnejšieho predchodcu marxizmu
3.17 Prísľub odpustenia dlhov ako motivácia križiakov
3.18 Sv. Bernard z Clairvaux stelesnením učenia Sicut Judæis non
3.19 Tretí lateránsky koncil potvrdzuje vzťah Cirkvi k židom
3.20 Cantor: „Antisemitizmus ako konštanta európskych dejín.“
3.21 Cohen: „Antisemitizmus ako produkt 13. storočia.“
3.22 Štvrtý lateránsky koncil a žobravé rehole ako nástroje Cirkvi proti nepriateľom
3.23 Inkvizícia súdi židov za napomáhanie bludárom
3.24 Križiacka výprava proti albigéncom
3.25 Pápež Inocent III. píše o židoch biskupom severného Francúzska
3.26 Kabala a manicheizmus nepriateľstvom pápežstva
3.27 Kánon 68 novým precedensom vo vzťahu k neveriacim
3.28 Krst je pre židov porovnateľný s fyzickým vyhladením
3.29 Inkvizícia obracia na vieru a rozhoduje spory medzi židmi
3.30 Obrátený žid Donin upriamuje pápeža na blasfemický Talmud
3.30.S Plné znenie Doninovej obžaloby Talmudu
3.31 Židia znova usvedčení ako aktívni posluhovači satana
3.32 Križiacka výprava proti židovským spisom
3.33 Obsah Parížskej rozpravy (1240)
3.34 Pápež Inocent IV. sa stavia proti páleniu Talmudu svetskou mocou
3.35 Obsah Barcelonskej rozpravy (1263)
3.36 Inkvizícia sa presúva z južného Francúzska na Pyrenejský polostrov
3.37 Poznanie Talmudu postavilo židov mimo zákon
3.38 Pápež Klement IV. je rozhodnutý relapsy tvrdo trestať
3.39 Talmudizmus nebol zjavený na Sinaji
3.40 Čo odrádzalo židov od konverzie?
3.41 Pápeži a vyšší klérus zostávajú ochrancami židov
3.42 Židia zrazu hromadne konvertujú
3.43 Aj židia musia ku spáse prijať Krista