Generálna prokuratúra Slovenskej republikyOdpoveď Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky na naše podanie Oznámenie z dôvodu právnej ne istoty spolu s prehlásením o bezúhonnosti nášho konania pri príprave slovenského prekladu knižného titulu Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách s podtitulom Páchatelia Bohovraždy z 21. 2. 2019.

ÚRAD ŠPECIÁLNEJ PROKURATÚRY
GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Dinom-danom, s. r. o.
Hviezdoslavova 45
029 01 Námestovo

 Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje  Pezinok
21. 02. 2019 VII/1 Gn 122/19/1000 JUDr. Milan Cisarik 14. 03. 2019

Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR bolo doručené Vaše podanie zo dňa 21. 02 . 2019 označené ako "Oznámenie z dôvodu právnej neistoty spolu s prehlásením o bezúhonnosti nášho konania pri príprave slovenského prekladu knižného titulu "Židovský revolučný duch a jeho vplyv v dejinách" s podtitulom "Páchatelia Bohovraždy." Vo svojom podaní v podstate žiadate, aby prokuratúra vydala stanovisko k legálnosti vydania prekladu uvedeného knižného titulu.

Podľa § 4 ods . 2 Zákona č . 153/ 2001 Z .z . o prokuratúre v platnom znení prokurátor nedáva výkladové stanoviská k právnym predpisom iným orgánom ani iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám.

Podľa čl. 2 ods . 2 Ústavy SR štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

S poukazom na § 4 ods . 2 Zákona č. 153/2001 Z .z . o prokuratúre v platnom [znení] nie je možné podať výkladové stanovisko k legálnosti vydania prekladu uvedeného knižného titulu.

Zároveň Vás upovedomujem, že Vaše podanie som zaslal na operatívne preverenie Národnej kriminálnej agentúre, Prezídia PZ, MV SR.

[podpis]

JUDr. Milan Cisarik
prokurátor

Originálny dokument: